2018 James Gossard , Heavenly Gardens daylily introductions
 
 
 
 
         
 
2019 Daylily Introductions

2019 Diploid Gossard Daylily Introductions


Black-Eyed Sexy Minx Daylily
Black-Eyed Sexy Minx


Blue-Eyed Pixie Princess  Daylily
Blue-Eyed Pixie Princess

Brown Arrow Daylily
Brown Arrow


Dancing Blue Hummingbird Daylily
Dancing Blue Hummingbird

Double Pink Panther Daylily
Double Pink Panther

Double Purple Cosmos Daylily
Double Purple Cosmos

Double Red Firecracker Daylily
Double Red Firecracker

Heavenly Array of Sunshine Daylily
Heavenly Array of Sunshine

Heavenly Heart's Desire Daylily
Heavenly Heart's Desire

/Little Strawberry Sundae Daylily
Little Strawberry Sundae

Shadow Dreamer Daylily
Shadow Dreamer

Sky lynx Daylily
Sky lynx

Ulysses Butterfly Daylily
Ulysses Butterfly

Watercolor Ripples Daylily
Watercolor Ripples

2019 Gossard Tetraploid Daylily Introductions


Alien Dreamer Daylily
Alien Dreamer


Amethyst Tiger Daylily
Amethyst Tiger

Blue Eyed Badger Daylily
Blue-Eyed Badger


Canary Cruiser Daylily
Canary Cruiser

Canary Ripple Effect
Canary Ripple Effect

Carnosaur Daylily
Carnosaur

Eno Vino Daylily
Eno Vino

Grinning Gorilla Daylily
Grinning Gorilla

Heavenly Be My Valentine Daylily
Heavenly Be My Valentine

Heavenly Blackberry Beauty Daylily
Heavenly Blackberry Beauty

Heavenly Emerald Rose Daylily
Heavenly Emerald Rose

Heavenly Grave Digger Daylily
Heavenly Grave Digger

Heavenly Hearts Aglow Daylily
Heavenly Hearts Aglow

Heavenly Lavender Babe Daylily
Heavenly Lavender Babe

Heavenly Lovers' Lane Daylily
Heavenly Lovers' Lane

Heavenly Lovey Dovey Daylily
Heavenly Lovey Dovey

Heavenly Midnight Dragon Daylily
Heavenly Midnight Dragon

Heavenly Prince Of Hearts Daylily
Heavenly Prince Of Hearts

Heavenly Regal Renegade Daylily
Heavenly Regal Renegade

Heavenly Start Your Engines Daylily
Heavenly Start Your Engines

Heavenly Stuck On You Daylily
Heavenly Stuck On You

Heavenly Sunshine Struck Daylily
Heavenly Sunshine Struck

Heavenly Time For Romance Daylily
Heavenly Time For Romance

Heavenly Turbo Charged Daylily
Heavenly Turbo Charged

Heavenly Yellow Jacket Daylily
Heavenly Yellow Jacket

Patterned Pink Perfection Daylily
Patterned Pink Perfection

Poseidon's Treasure Daylily
Poseidon's Treasure

Precious Kiss Daylily
Precious Kiss

Purplicious Daylily
Heavenly Purplicious

Running To You Daylily
Running To You

Scorching Heat Wave Daylily
Scorching Heat Wave

Snarling Wolf Daylily
Snarling Wolf

Sunny Badger Daylily
Sunny Badger

Sunny Blue Eyes Daylily
Sunny Blue Eyes

Warrior Woman Daylily
Warrior Woman

2019 Tetraploid Double Daylily Introductions


Double Berry Patch Daylily
Double Berry Patch


Double Honey Cream Daylily
Double Honey Cream

Double Pink Swan Daylily
Double Pink Swan


Seaside Breeze Daylily
Seaside Breeze

Striped Double Truffle Daylily
Striped Double Truffle

Sunset In The Garden Daylily
Sunset In The Garden


Sunshine Double Kiss Daylily
Sunshine Double Kiss

2019 Kinnebrew/Gossard Tetraploid Daylily Introductions


Spacecoast Alpha Wolf Daylily
Spacecoast Alpha Wolf


Spacecoast Cheddar Beauty  Daylily
Spacecoast Cheddar Beauty

Spacecoast Fire Dragon Daylily
Spacecoast Fire Dragon


Spacecoast Lemon Fangs Daylily
Spacecoast Lemon Fangs

Spacecoast Lemon Ice Daylily
Spacecoast Lemon Ice

Spacecoast Night Mistress Daylily
Spacecoast Night Mistress

Spacecoast Ocean Sunrise Daylily
Spacecoast Ocean Sunrise

Spacecoast Seize The Day Daylily
Spacecoast Seize The Day

Spacecoast Singing The Blues Daylily
Spacecoast Singing The Blues

Spacecoast Snow flake Daylily
Spacecoast Snow flake

Spacecoast Starman Daylily
Spacecoast Starman

Spacecoast The Great Divide Daylily
Spacecoast The Great Divide